Főoldal»Pedagógus-továbbképzések

Pedagógus-továbbképzések

A projektmenedzsment alapelemei. Felkészítés a projektmenedzseri feladatok ellátására

Indítási engedélyszáma: D/1794/2013

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy megismertesse a pedagógusokkal a projektmenedzsment alapelemeit, főbb folyamatait, valamint módszer- és eszközrendszerét:

 • általános helyzetkép-elemzés módszerei és eszközei,
 • diagnózis felállítása,
 • a munkafolyamatba épített ellenőrzés, vezetői ellenőrzés
 • és függetlenített belső ellenőrzés,
 • tanácsadói munkaterv elkészítése,
 • monitoring vizsgálat.

Gyakorlati tevékenységeken keresztül felhívni a résztvevők figyelmét a hatékony munkaszervezés és –végzés két elengedhetetlen feltételére: a csapatszervezésre (a csapatban dolgozás képességére) és a változásokhoz való alkalmazkodásra.

További cél, hogy a pedagógusok megismerjék a projektmenedzser személyi és vezetői jellemzőit, illetve azt a szakmai tudást, amely elvárható egy projekt vezetése során.


Gyermek és tevékenységközpontú óvodai nevelés az Alapprogram tükrében – Az óvoda-iskola átmenet, az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció módszertani megsegítése

Indítási engedélyszáma: D/2001/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

Az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő, az „óvoda-iskola átmenet” és az „esélyegyenlőség”, valamint a „hátránykompenzáció támogatása” területek legújabb kutatási eredményeire is alapozott óvodapedagógiai elmélet és gyakorlat erősítése a magyar óvodákban.

Cél, hogy a pedagógiai program törvény által meghatározott, valamint a helyi igényekre alapozott tartalmi elemeit a résztvevők ismerjék.

Cél a család-óvoda kapcsolatának további erősítése, az óvodapedagógusok és a tanítók helyi szinten történő együttműködési formáinak bővítése és továbbfejlesztése.

Célunk az alábbi pedagógus kompetenciák erősítése:

 • A gyermekek megismerése, értékelése
 • Komplex személyiségfejlesztés
 • A gyermeki és szülői közösségek megfelelő alakítása és fejlesztése
 • Az Óvodai nevelés országos alapprogramja által meghatározott tevékenységek tartalmainak bővítése
 • A pedagógiai folyamatok tervezése
 • Megfelelő tanulási környezet kialakítása és folyamatos biztosítása.

Felkészítés a természettudományos laboratóriumok működtetéséhez szükséges oktatástechnikai eszközök használatára

Indítási engedélyszáma: D/2105/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

Felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy a problémamegoldó képesség fejlesztése, a természettudományos gondolkodásmód kialakítása, a természettudományos ismeretek és információk megszerzése, illetve a természet iránti érdeklődés kifejlesztése érdekében ma már szükségszerű a paradigmaváltás a pedagógiai gyakorlatban.

A paradigmaváltás támogatása érdekében:

 • lehetőséget biztosítani a résztvevők számára néhány jelentősebb kísérlet elvégzésére;
 • megismertetni a kutatás- és problémaalapú, valamint a vizsgálati módszereket és az azokhoz kapcsolódó főbb oktatástechnikai eszközöket;
 • bemutatni tanóráról készült felvételen keresztül a gyerekek természettudományos érdeklődését fenntartó és motiváló módszerek alkalmazási lehetőségét a mindennapi oktatásban.

Megismertetni a kommunikáció különböző színtereit, elsősorban a laboron belüli és laboron kívüli kommunikációfajtákat.

Lehetőséget biztosítani a résztvevők számára, hogy gyakorlatban is megismerhessék a hálózatépítést, a vele járó átalakuló kommunikációt: személyre szabott és egyéni médiatartalmak, valamint a horizontális kommunikációs hálózat.


Terepi természetismereti programok vezetése

Indítási engedélyszáma: D/1946/2013

Foglalkozási órák száma: 60

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megszerezzék azokat az alapvető terepvezetői elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek elengedhetetlenek úgy az iskolai, mint az iskolán kívüli foglalkozások és tevékenységek megszervezése és lebonyolítása során.

További cél, hogy a program megismertesse a résztvevőkkel az alapvető elsősegély-nyújtási és tájékozódási ismereteket, mint például:

 • a sérült mozgatása,
 • légzési rendellenességek,
 • vérkeringési rendellenességek,
 • sebek ellátása,
 • csípések és harapások kezelése,
 • világtájak megállapítása,
 • környező terep azonosítása,
 • terep és a térkép összehasonlítása,
 • álláspont meghatározás.

Gyakorlati tevékenységeken keresztül pedig biztosítani a tapasztalatszerzést az elsősegélynyújtásban, valamint a térkép és a tájoló használatában.

Lehetővé tenni, hogy a résztvevők megtapasztalhassák különböző didaktikai gyakorlatokon és feladatokon keresztül a differenciálás lehetőségeit, a kooperatív tanulást, valamint a pedagógiai projektet.


Mindennapi mozgás-öröm a gyermek testi és mozgásfejlődésében. A mindennapos testnevelés szerepe az óvodában és az alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozatán

Indítási engedélyszáma:D/2007/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson az óvodapedagógusoknak és – elsősorban az alsó tagozat 1-2. évfolyamán tanító – tanítóknak a mindennapos óvodai és alsó tagozatos foglalkozásokhoz a kisgyermek mozgásfejlődésének alapos ismerete tükrében.

Megismertetni a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz.

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek az óvodai és alsó tagozatos (elsősorban az 1-2. osztályos) testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos óvodai és alsó tagozatos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.


Egész életen át tartó rendszeres testmozgás és rekreáció

Indítási engedélyszáma: D/2000/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék az egész életen át tartó rendszeres testmozgás lehetőségeit, illetve a rekreáció szükségszerűségét.

További cél a különböző mozgásformák megismertetése.

Az egyes gyakorlatok és sportjátékok saját élményű megismerése, illetve az ezekhez kapcsolódó főbb technikai és módszertani instrukciók elsajátítása.


Legyél Te is gazda! – az ökológiai gazdálkodás mint nevelési-oktatási program az amerikai „Shelburne farm” hazai adaptációjában.

Indítási engedélyszáma: D/2867/2015

Foglalkozási órák száma: 60

A továbbképzés célja

A program elsődleges célja, hogy a résztvevők megismerjék, hogyan építhetnek ki kapcsolatot a lakóhely/iskola természeti környezetével és emberi közösségeivel. Rávilágítani a fenntarthatóság alapjaira: a közösségi kapcsolatok újraépítésére és megtartására, valamint a természettel való kapcsolattartásra. Megismertetni a fenntarthatóság gyakorlatának kialakítási módját az iskola valamennyi folyamatában és szintjén:

 • hulladékgazdálkodás, az iskolaudvar gondozása (komposztálás, esővízgyűjtés stb.),
 • a tisztítószerek és higiénia,
 • az iskola területén kiskertek kialakítása, ahol a gyerekek gyakorlatban is működtetik a különböző üzemek, gazdaságok látogatása során megtanultakat, elsajátítják a fenntartható mezőgazdaság alapjait.

További cél az élményközpontú pedagógia és a drámapedagógia nyújtotta módszertani lehetőségek bemutatása és kipróbálása; az újszerű didaktikai módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése.